Home

Најважното нешто што треба да се запамети за некое претпријатие е дека
нема резултати внатре во претпријатието. Резултатот е задоволен клиент.
- Peter Drucker
НАСЛОВНА ЗА НАС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ T&П АКАДЕМИЈА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ИТ УПРАВУВАЊЕ ПРОЕКТИ НОВОСТИ

» Преглед на Т&П

» T&П LinkedIn

» Клучни консултанти

» IQISMS

» ЕУ финансирани проекти

» E-библиотека

» Фотогалерија


     ПРОЕКТИ - ПРОФИЛ

Што сме направиле до денес? Имавме добра можност да бидеме вклучени во многу различни проекти кои ги подржуваа и подобруваа производите на нашите корисници. Трајковски & Партнери Консалтинг во изминати години од своето постоење работеше на многубројни интернационални, национални и регионални проекти.

За детален опис на проектните референци на Т&П кликнете на линковите во круговите подолу.

ПРЕПОРАКИ

Т&П има сертифициран Систем за управување со квалитет базиран на  ИСО 9001:2000. Квалитетот на нашите услуги е наш приоритет. Со цел континуирано подобрување на нашите услуги, ги охрабруваме нашите клиенти да го кажат своето мислење за нашата заедничка соработка и реализација на проекти.
Еве неколку препораки и истражувања за задоволството на нашите клиенти.

КЛИЕНТ

ПРОЕКТ

ПРЕПОРАКА / ПОТВРДА

иВоте

Имплементација на Систем за управивање со безбедност на информации според ИСО27001:2013

» Преглед

АБСофт Моделирање на деловни процеси и надградба на Системот за управување со безбедност на информации

» Преглед

УСАИД – Регионален Економски Развој Идентификација на стандарди и сертификации за квалитет во ИТ

» Преглед

Општина Велес Одржување на Системот за управување со безбедност на информации во Општина Велес

» Преглед

УСАИД Проект за јакнеење на судството Изработка на стратешки планови за Академија на судии и јавни обвинители, Основен суд Скопје 1 и Основен суд Скопје 2

» Преглед

Орион Телеком Имплементација на интегриран менаџмент систем во Орион Телеком

» Преглед

Некстсенс

Надворешна контрола на системот за заштита на лични податоци

» Преглед

Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој - ЦеПроСард

Обука на обучувачи

» Преглед

Британска амбасада Скопје

Градење капацитети на Министерството за образование и наука за признавање на професионални квалификации

» Преглед

ФЗОМ

Изработка на студија за политика за сигурност на ИТ системот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

» Преглед

Штедилница Интер Фалко

Изработка на потребна документација за управување со заштита на лични податоци

» Преглед

Проект за конкурентност на Македонија /Carana

Изработка на подзаконски акт на Законот за процена - методологија за проценка на ИТ

» Преглед

Светска Банка/ Бизнис регистар Косово- Министерство за економија

Развој на дата базата на бизнис регистарот (Национална статистичка класификација на економски активности во Косово) NACE2

» Преглед

ЈП Кoмунална хигиена

Воведување на ИСО ТР 15801:2004 во Кoмунална хигиена

» Преглед

Хпро

Имплементација на Интегриран систем за управување во Хпро

» Преглед

Алфа Дигитал

Имплементација на Интегриран систем за управување во Алфа Дигитал и Хпро

» Преглед

Министерство за образование и наука

Хармонизација на националното законодавство со Директивата за признавање на професионални квалификации 2005/36/EC

» Преглед

Агенција за промоција на претприемништвото во Република Македонија (АППРМ)

Работилница "Напредни вештини за управување со проектен циклус"
Градење на капацитетите на вработените од АППРМ и Министерство за Економија за унапредување на вештините за управување со проектен циклус

» Преглед

БАС Програма Косово

Градење на капацитетите на консултантите од Косово преку серија на обуки и работилници

» Преглед

Агенција за катастар на недвижности на Р. Македонија

Ревизија и евалуација на проект – експертско мислење за обемот на функционалностите и имплементираните активности на проектот Е-Катастар

» Преглед

KаСис

Воведување на Систем за управување со ИТ услуги базиран на ИСО 20000:2005

» Преглед

Кактус

Воведување на Интегриран Систем  за управување со квалитет и безбедност на информации базиран на ИСО90001:2000 и ИСО27001:2005

» Преглед

Центар за управување со кризи

Ревизија на постоечката легислатива и релевантните планирачки документи во врска со Центарот за управување со кризи

» Преглед

Македонски Телеком

  • Воведување матрична организација во ИТ директоратот на Македонски Телеком
  • Воведување на СЛМ во Македонски Телеком
  • Стратегија за трансформација на ИТ системот
  • Дизајн и имплементација на ИТ решение за имплементација на ИТ проекти базирани на ИБМ Лотус

» Преглед

ГОФРЕ Проект / Британска амбасада Скопје

Правно регулирање на проценка на влијание на регулативата и е-Влада

» Преглед

ГОФРЕ Проект / Британска амбасада Скопје

Обуки за анализа на политики и подготовка на белешка со мислење

» Преглед

Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

Ревизија на постоечката документација и оценка на минималните барања за сигурност

» Преглед

Дирекција за спречување на перење пари

Воведување на Систем за управување со безбедност на информации базиран на ИСО 2700:2005 и Систем за управување со ИТ услуги базиран на ИСО 20000:2005

» Преглед

Hi-Tech

Воведување на Систем за управување со безбедност на информации базиран на ИСО 27001:2005

» Преглед

Државен завод за геодетски работи / SWEDESURVEY

Консултантски услуги за “Развој на ИТ стратешки план за Државниот завод за геодетски работи”

» Преглед

ЕДУСОФТ / Судски совет на Косово

Воведување на ИТСМ во Судскиот Совет на Косово (CMIS – Case management IS)

» Преглед
» Преглед

МБС

Подобрување на деловното работење и воведување на Систем за управување со квалитет базиран на ISO 9001:2000

» Преглед

Еуронетком

Воведување на систем за управување со квалитет според ИСО 9001:2000

» Преглед

Британска амбасада Скопје / Генерален секретаријат на Владата на РМ

Подобра бизнис регулатива

» Преглед

Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии (МАСИТ)

Центар на извонредност и иновации

» Преглед

Министерството за информатичко општество и администрација

Воведување на систем за управување со квалитет според ИСО 9001:2008

» Преглед

 Copyright © Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг | Политика за приватност