Home

A carelessly planned project takes three times longer to complete than expected;
a carefully planned project takes only twice as long.
-Golub's Law
НАСЛОВНА ЗА НАС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ T&П АКАДЕМИЈА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ИТ УПРАВУВАЊЕ ПРОЕКТИ НОВОСТИ

» Преглед на Т&П

» T&П LinkedIn

» Клучни консултанти

» IQISMS

» ЕУ финансирани проекти

» E-библиотека

» Фотогалерија


     Проекти
     ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД ЕУ

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД ЕУ

Име на проектот Краток опис Финансиер/ Клиент Извршување
GIRDA – Gameplay for inspiring digital adoption GIRDA – Gameplay for inspiring digital adoption

Еразмус+ програма - Клучна активност: Соработка за поттикнување иновации и размена на добри практики

Целта на проектот е да ги адресира проблемите поради кои постои отпорност од прифаќање на дигитална технологија од страна на постари лица кои претходно немале директен контакт со истата. Пристапот на овој проект е преку употреба на игри да се запознаат индивидуалците (оние кои се веќе во постари години и немаат познавање од употреба на дигитална технологија) со дигитални интеракции со што ќе се настојува да се зголеми мотивацијата, нивните вештини во ова поле како и да се поттикнат во понатамошната поддршка при изучување на други дигитални технологии. Овој пристап се базира на пилот проект со цел да се идентификува еден нов начин на стекнување со дигитални вештини и надминување на бариерите при прифаќање на технологијата како и когнитивниот и физичкиот процес на учење и стекнување вештини.
Еразмус + ноември 2016 – септември 2019

SWEB

Зголемување на ефикасноста на јавните сервиси преку  користење на мобилни технологии со нагласка на безбедноста на трансакциите. Т&П e технолошки партнер на Град Скопје и партнер во конзорциумот.

EC FP6/ Град Скопје

2006 -2008

E-Munis

Развој на стратегија со план за акција за подготовка на проектни понуди за ЕУ FP проекти.
Јакнење на технички капацитети на општини преку реализација на Е-услуги со идентификација, редизајн и моделирање на сервисите и реализација на Пилот за:
- Електронска поддршка на кабинетот на градоначалникот
- Информационен систем на Советот на Град Скопје

EC FP4 project / Град Скопје

2001 - 2004

SEED Project

Промоција на електронска комерција во Југоисточна Европа. Т&П е партнер во интернационален конзорциум.

EC FP4 IST програма

2000-2002

SEEmunIS

Физибилити студија  за потребите од е-сервис во општините на Југоисточна Европа и изготвување на понуда за FP5 на оваа тема - Пилот имплементација на електронски кабинет на градоначалник во Општина Гевгелија.

Fraunhofer институтот во Германија/Град Скопје

1999 - 2001

 

 Copyright © Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг | Политика за приватност