Home

“Корпорацијата е жив организам. Таа треба да продолжи да се менува.
Методите мора да се менуваат. Фокусот мора да се менува. Вредностите мора да се менуваат.
Вкупниот збир од овие промени е трансформација”.
- Andrew Grove
НАСЛОВНА ЗА НАС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ T&П АКАДЕМИЈА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ИТ УПРАВУВАЊЕ ПРОЕКТИ НОВОСТИ

» Преглед на Т&П

» T&П LinkedIn

» Клучни консултанти

» IQISMS

» ЕУ финансирани проекти

» E-библиотека

» Фотогалерија


     Менаџмент консалтинг
     ПРОФИЛ

 

Мисија на одделот на Т&П за Менаџмент консалтинг

Да ги зајакнеме организациските капацитети – нивните главни вредности, визија, стратегија, односи со клиентите, луѓе и продукти – со еден збор да ги поддржиме нашите клиенти во патот до нивниот успех помагајќи им да ги воведат најдобрите светски пракси и стандарди.

 

Историја

Со цел да одговори на се почестите и брзи промени на пазарот и да овозможи само - одржливост на своите клиенти, Трајковски & Партнери ги разви своите консултантски услуги во насока на:

 • Искусен, непристрасен глас кој ќе ги предизвика вашите погледи на важните проблеми во бизнисот
 • Советување за трансформација на вашите деловни процеси со цел да ги подобрите перформансите, квалитетот и профитот
 • Воспоставување на иновативен менаџмент
 • Идентификација на можностите во информатичката технологија
 • Раст и развој преку имплементација на интернационалните стандарди и најдобри пракси
 • Успешен развој и имплементација на стратегии
 • Оценка и зајакнување на придобивките од инвестициите во ИКТ решенијата
 • Успешен развој и имплементација на менаџмент стратегија
 • Анализа на работната сила
 • Ефективен проектен менаџмент за вашите проекти

Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг е посветен на трансфер и адаптација на најдобрите светски пракси поврзани со имплементација на интернационални стандарди, подобрување на деловните процеси, проектен менаџмент, стратешко планирање, при тоа обезбедувајќи развој за нашите клиенти преку иновативноста и технологијата.

Услуги

Менаџмент Консалтинг е дел од Трајковски & Партнери Консалтинг кој е посветен на менаџментот и потребите за професионален развој на:

 • Приватни компании: микро компании и мали и средни претпријатија (МСП)
 • Јавни институции
 • Невладини организации

Имајќи го ова во предвид, ние ги развивме следните услуги со цел да понудиме решение за потребите на нашите клиенти.

 

Фокусот на Т&П Менаџмент Консалтинг во следниот период е презентиран во Стратешки насоки за нареден период за Организациски развој и Развој на регулативата.

За повеќе детали за Менаџмент консалтинг погледнете ја Т&П Личната карта за Менаџмент Консалтинг.

 Copyright © Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг | Политика за приватност