Home

Човечкиот ум е нашиот основен ресурс.
- John Fitzgerald Kennedy
НАСЛОВНА ЗА НАС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ T&П АКАДЕМИЈА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ИТ УПРАВУВАЊЕ ПРОЕКТИ НОВОСТИ

» Преглед на Т&П

» T&П LinkedIn

» Клучни консултанти

» IQISMS

» ЕУ финансирани проекти

» E-библиотека

» Фотогалерија


     За нас
     КЛУЧНИ КОНСУЛТАНТИ


 

Јасмина Трајковски, MBA, CISA, CISM, CMC, PMP
Консултант, Управител

Области од интерес:

 • Развој и имплементација на управувачки системи за квалитет, управување со ИТ услуги и безбедност на информации
 • Проценка на влијание на регулатива
 • Проект менаџмент
 • Ревизија на проект
 • Подготовка и реализација на специјално дизајнирани обуки.
 • Подобрување на деловните процеси – мапирање на процесите, развој на модели на деловни процеси, опис на процесите.
 • Институционален развој на бизниси и професионални организации.
 • Градење на капацитети во централните и локалните владини институции

Клучни квалификации:

 • ICMCI Интернационално сертифициран менаџмент Консултант (CMC)
 • ISACA Сертифициран Оценувач за информациони системи (CISA)
 • ISACA Сертифициран Менаџер за безбедност на информации (CISM)
 • ИСО17799 – Имплементација на Систем за управување со безбедност на информации
 • ИТИЛ в3 – Стратешки процеси за услуги
 • Сертификат за ИСО 20000
 • ИСО 50001 Водечки аудитор

 

^Најгоре

 


 

Љубомир Трајковски, M.Sc., CMC, CGEIT, CRISC
Клучен консултант, Основач

Области од интерес:

 • ИТ Владеење
 • Организациски развој, стратешки развој и воведување на управувачки системи базирани на ИСО стандардите
 • Програмски/проектен менаџмент
 • ЕУ и регионални проекти за развој 
 • Менаџмент консалтинг и развој на капацитети
 • Градење на капацитети за човечки ресурси (менаџери и експерти) во јавниот и приватниот сектор

Клучни квалификации:

 • ICMCI Интернационално сертифициран менаџмент Консултант (CMC)
 • ISACA Сертифициран за управување со ИТ претпријатија (CGEIT)
 • ISACA Сертифициран за управување со Ризици и контрола на Информациони системи (CRISC)
 • ECQA Сертифициран менаџер за ИТ безбедност и менаџер за е-безбедност (ECQA)
 • ИСО 50001 Водечки аудитор
 • Рамки за ИТ управување: COBIT, VALIT, ИСО 38500, ИСО 27001, ИСО 20000
 • Квалификуван Консултант за безбедност на информации
 • Квалификуван водечки Оценувач за системи за управување со безбедност на информации

^Најгоре

 

 


 

Ана Мешковска, M.Sc., CMC
Консултант, Одговорна за квалитет и безбедност на информаци

Области од интерес:

 • Дизајн и развој на системи за управување со квалитет, ИТ услуги, безбедност на информации и континуитет во работењето    
 • Управување со ризици
 • Управување со знаење
 • Управување со иновации
 • Моделирање на деловни процеси
 • Дизајн и развој на специфични обуки
 • Проектен менаџмент
 • Заштита на лични податоци

Клучни квалификации:

 • ICMCI Интернационално сертифициран менаџмент Консултант (CMC)
 • ECQA Сертифицирана за Менаџер за ИТ безбедност и е-Безбедност
 • SkillSoft сертификат за ИСО 9000:2000
 • SkillSoft сертификат за ИТИЛ в2
 • SkillSoft cертификат за консултирање со надворешен клиент и за интерен консалтинг за технички професионалци
 • ИСО 27001 Водечки аудитор
 • T&P сертификат  за тренинг и консалтинг – Дизајн, развој и реализација на тренинзи и консултантски интервенции
 • ЕУ финансирање и развој на проектни понуди
 • T&P сертификат за дизајнирање на проект

 

^Најгоре

 

 


 

Викторија Саздова, B.Sc., EE, CMC
Консултант

Области од интерес:

 • Дизајн и развој на системи за управување (ITSM, ISMS, QMS, BCMS, EnMS)
 • Претприемаштво
 • Проценка на влијание на регулатива
 • Организациски развој
 • Подготовка и реализација на тренинг
 • Проект менаџмент
 • Анализа на закони и транспонирање на ЕУ директиви во националното законодавство

Клучни квалификации:

 • ICMCI Интернационално сертифициран менаџмент Консултант (CMC)
 • ECQA Сертифицирана за Менаџер за ИТ безбедност и е-Безбедност
 • Сертифициран EMS Оценувач базиран на ИСО14001:2004
 • Сертифициран ИСО 20000 Внатрешен аудитор
 • Сертифициран ИСО 50001 Водечки аудитор и имплементатор
 • ЕУ финансирање и развој на проектни понуди

^Најгоре


 

Софија Богева, Дипл.екон, е-бизнис
Помлад консултант, Маркетинг менаџер

Области од интерес:

 • Дизајн и развој на систем за управување со квалитет, безбедност на
  информации и енергија (QMS, ISMS, EnMS)
 • Проект менаџмент
 • Организациски развој
 • Управување со ризици
 • Заштита на лични податоци
 • Подготовка и реализација на тренинг
 • Маркетинг менаџмент
 • Стратегиски менаџмент

Клучни квалификации:

 • ГИЗ&МАСИТ сертифицирана за Бизнис процес менаџмент
 • Т&П сертифицирана за Управување со ризик
 • ИСО 9001 Внатрешен аудитор
 • Сертифициран ИСО 50001 Водечки аудитор и имплементатор
 • Подготовка на проектни понуди за ЕУ финансирани проекти

^Најгоре


Благица Мичова, Дипл.екон, е-бизнис
Помлад консултант, Офицер за заштита на лични податоци

Области од интерес:

 • Имплементација и контрола на системи за заштита на лични податоци
 • Искуство со развој на маркетинг стратегии и реализација на маркетинг кампањи
 • Искуство при истражување, анализа и компаративна анализа
 • Искуство со интернет маркетинг
 • Искуство при подготовка на понуди и тендерска документација
 • Административна поддршка на проект менаџмент
 • Обучена за практично водење на сметководство, примена на даночно законодавство и контрола на финансиски извештаи

^Најгоре

 

 Copyright © Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг | Политика за приватност