Home

Невнимателно планиран проект одзема три пати повеќе време отколку очекуваното.
Внимателно планиран проект одзема само двапати повеќе.
-Golub's Law
НАСЛОВНА ЗА НАС МЕНАЏМЕНТ КОНСАЛТИНГ T&П АКАДЕМИЈА УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГИЈА ИТ УПРАВУВАЊЕ ПРОЕКТИ НОВОСТИ

» Преглед на Т&П

» T&П LinkedIn

» Клучни консултанти

» IQISMS

» ЕУ финансирани проекти

» E-библиотека

» Фотогалерија


     Обуки
     МЕНАЏМЕНТ АКАДЕМИЈА ОБУКИ

Обуки

Име на проект

Краток опис

Финансиер / Клиент

Реализација

PECB акредитиран тренинг - Водечки имплементатор за информациска безбедност Испорака на PECB тренинг и организација на испит за ИСО27001 "Водечки имплементатор за информациска безбедност". Учесници на тренингот и испитот беа консултанти во финансиски институции. Abakus consulting октомври 2016
PECB акредитиран тренинг - Водечки имплементатор за приватност Испорака на PECB тренинг и организација на испит за ИСО 29100 Водечки имплементатор за приватност. Учесници на тренингот и испитот беа консултанти во финансиски институции Abakus consulting јуни 2016
ИТИЛ и СКРУМ Развивање и испорака на ИТИЛ и СКРУМ тренинзи
Активности вклучени во развојот на еднодневен модул за покренување на свеста за ИТИЛ методологијата и дводневен модул за Основи на СКРУМ методологијата за ИТ компании и експерти во Албанија.
AITA октомври 2015
ИТК е-модул за стандардизација и сертификација за оутсорсинг на ИТ и оутсорсинг на деловни процеси (ITO/BPO) Дизајн и развој на содржина за е-модул на учење за "Стандарди и сертификација за ITO/BPO"
 - разјон на сценарио модул
- Дизајн на содржина за тренинг
- Развој на тренинг
- Подготовка на тестови и вежби за тренингот
- Изработка на студија на случај
ITC / UN септември 2015 - март 2016
ИСО 27001 Интерен аудитор онлајн курс за www.advisera.com Развој на тренинг материјали за онлајн курс за  27001 Academy која е дел од онлајн порталот www.advisera.com EPPS Services јуни  – септември 2015
ИСО 27001 Водечки аудитор обука Реализација на PECB акредитирана обука  - ИСО 27001 Водечки аудитор Отворена за индивидуалци јуни 2015

Тренинг за управување со ризик за ГЕИНГ

Фокусот на обуката беше управување со ризик по деловното работење базирано на стандардот ИСО 31000:2009.
Обуката ги опфати следниве модули:
• Вовед воуправување со ризик
• Управување со ризик во поширок контекст
• Управување со ризик базирано на  ISO31000:2009
• Управување со ризик како дел од работењето на една компанија
Целта беше да се разбере контекстот  и спецификите на управување со ризик согласно со ISO31000:2009 и да се оспособат учесниците за активно учество во активности од управување со ризик, особено со Оценка на Ризик

ГЕИНГ Март 2013
Обука за обучувачи за ЦеПроСАРД

Развој и реализација на тренинг Обука за обучувачи ги опфати следниве теми:
• Техники за фасилитирање
• Дизајн на тренинг
• Презентациски вештини

ЦеПроСАРД Јули 2012
"Вовед во управување со ризици" обука Обука за претставници од КИБС за вовед во Управување со ризици, рамка за управување со ризици базирана на ИСО 31000, Управување со ризици во контекст на безбедност на информации според ИСО 27005, како и управување со ризици како дел од оперативното работење на организациите. Клириншка куќа - КИБС Март 2012
Воведување на ИСО ТР 15801:2004 во Кoмунална хигиена Обука за запознавање со и примена на концептот за управување со електронски документи и менторство при воведување на систем за управување со електронски документи според интернационалниот стандард ИСО ТР 15801:2004 ЈП Кoмунална хигиена Ноември 2011

РИА Тренинг за CEFTA DIHK

Целта на оваа посебна активност е преку дводневен тренинг, претставниците на комората да разберат:
• Што е РИА (проценка на влијанието на регулативата) и нејзините односи процесот на правење на закон/политика
• Која е улогата на бизнис асоцијацијата и комората во процесот на РИА
• Како и кога бизнис асоцијацијата и комората можат да допринесат во процесот на РИА

Проект DIHK / CEFTA

2010

Обука за оперативен ризик - АФПЗРР

Дводневна обука на менаџментот AFSARD и MA персоналот за управување со ризикот на оперативно ниво и предлог за подобрување на постоечкиот AFSARD ризикот модел;
Целите на обуката се: учесниците целосно  да ги разберат техниките за управување со ризикот и како се тие  развиени, заедно со барања во однос на Базел што се однесува на финансиски институции. Ќе се дискутираат видовите на расположивите опции и предвидените решенија и препорачаните ристапи  Исто така се направи поврзување на оперативниот ризик со ризикот на управување и се објасни поврзаноста со економскиот капитал.
Резултати:
• Обучување на менаџмент на AFSARD и вработени во МЗШВ за менаџирање на ризици на оперативно ниво (2 дена работилница);
• Набљудување на постоечки модел за управување со ризици на АФПЗРР;
• Предложување на подобрувања на постоечки модел за управување со ризици на АФПЗРР;
• Изработување на известување.

IPARD/AFSARD - IPA Април 2010
Претставување на СМС во Косово Главната цел на овој проект е да се подобрување на способностите и капацитетите на консултантите и превземање на чекор напред кон акредитација на консултантите во Косово од страна на интернационално признат институт за акредитација, и суштински да се подобри квалитетот на консалтинг услугите кој локалните консултанти ги нудат на МСП од Косово.
Конкретните цели на овој проект се:

1) Да се обучат најмалку 20 локални консултанти на вештините и стандардите потребни за процесот за СМС (сертифициран менаџмент консултант) сертификација;
2) Подучување на локалните консултанти со вештини потребни  за дизајнирање, управување и имплементација на консултантски проекти на високо професионално и етичко ниво;
3) Запознавање на консултантите со методи и вештини за управување со консултантските компании;
4) Подигање на свесноста меѓу локалната консултантска заедница и клиентите на консултантски услуги;
5) Поддршка за основање на професионална асоција на консултанти и воспоставување на релевантни стандарди и регулативи.
TAM BAS Kosovo / CMC кандидати - Косовски консултанти 2010

АДС - Обука "Управување кон резултати"

Испорака на обука „Управување кон резултати“ како дел од Програмата за развој на управувачки способности на раководители од среден ранг за Агенција за државни службеници.

Агенција за државни службеници

Мај 2009

МАСИТ - Запознавање со Систем за управување со ИКТ услуги

МАСИТ - здружение на ИТ фирми организираше средба на која Т&П Консалтинг го презентираше концептот за Управување со ИТ услуги. Тренингот беше на тема  - „Дали ИСО20000 управување со ИТ услуги е применлив кај нас“

МАСИТ

2009

Калининград – Консултантски услуги за CMC сертификација

Главната цел на задачата е да го зајакне капацитетот на Калининград Асоцијацијата за менаџмент консалтинг. Како учесници на обуката беа локални консултанти, членови на асоцијацијата, кои нудат консултантски услуги на мали и средни претпријатија. 
Консултант на Т&П ги подготви материјалите за обуката и ја водеше работилницата за членовите на Асоцијацијата на консултанти.

Европска банка за обнова и развој/ Калининград Асоцијација за менаџмент консалтинг

Мај 2009

ГОФРЕ 04 07 - Белешка со мислење (Briefing note)

Обука за анализа на политики со подготовка на белешка со мислење - Утврдување на потребите од обука за анализа на политики со подготовка на белешка со мислење со предлог програма на обука, Подготовка на материјали за обуката, Реализација на обуката и изготвување на Извештај од реализација на обуката со препораки

ГОФРЕ / Влада на Р. Македонија

2007-2008

HRDF 1 - Управување со иновации и технологии

Развој на човечки ресурси преку подготовка и реализација на тренинг за конкретни таргет групи. Цел - подготовка на финален пакет за управување со иновации и технологии преку преглед на презентациите, материјалите за учење и алатки со цел идентификација на можните области на подобрување и надградување на постоечките материјали со дополнителни извори и линкови. Главна тема - Концепти и процеси на проектен менаџмент (базирано на Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK) од Project Management Institute како стандарден водич за Проектен Менаџмент).

HRDF1 – EAR

2005 - 2006

Годишни Рамковни договори со Мaкедонски Телеком за реализација на обуки (2006, 2007, 2008)

Три години по ред Трајковски & Партнери Консалтинг ги исполнува критериумите на Македонски Телекомуникации за рамковен добавувач за дизајн и реализација на обуки.

Македонски Телекомуникации

2001 - 2002

Тренинг на агенти во Контакт центар на МТ

Тренинг на 60 потенцијални контакт центар агенти за основни вештини на работење : организација на работна маса, комуникација со клиенти, вештини на слушање, справување со инциденти.

MT - Македонски Телекомуникации / Сектор за информации

2002-2003

Дизајн, развој и испорака на тренинзи и консултантски услуги

Трајковски & Партнери Консалтинг – Интерен тренинг за зајакнување на капацитетите на Т&П. Тренингот беше организиран и реализиран од страна на самите консултанти на Т&П.

Т&П

2008

Подготовка за добра соработка

Кратка обука за ПСМ Инкубаторот: ефективна работа во тимови, како да се биде добар партнер, како да направам добра презентација, деловна етика, деловна кореспонденција итн. Следниве модули беа вклучени:
1. Презентациски вештини
2. Како да сум посакуван партнер
3. Ефективна работа во тимови

ПСМ Фондација

2008

ЕЛСА конференција - Обуки за безбедност на информации

Трајковски & Партнери Консалтинг на конференцијата „Правни предизвици во сајбер просторот“ организирана од студентската организација ЕЛСА одржаа кратки обуки за безбедност на информации на тема:

 • Дефинирање и објаснување на значењето на информациите и основни типови на информација
 • Безбедност и Интернат безбедност
 •  Најчести закани за безбедноста на информациите
 •  Системи за безбедност на информации
 • Стандарди и препораки за безбедност на информации

ELSA

2008

BSI Тренинг за управување со континуитет на работењето и безбедност на информации

Тренинг за Системи за управување со континуитетот на работењето и управување со безбедност на информации организиран од BSI  на Настанот „BSI Communication“ во Нови Сад

BSI

2007

Менаџерски вештини за менаџери од средно ниво во Јавната Администрација

Специјализиран менаџмент тренинг за  1 категорија на државни службеници од Секторот за имплементација на Охридски Договор. Главни цели- подобрување на менаџерските и административните вештини поврзани со секојдневното работење. Севкупни цели - Зајакнување на капацитетите и менаџерските вештини на учесниците, како што е тимската работа, управување со време (time management), организација на административна архива и коресподенција, управување со конфликти и фасилитаторски вештини.

"Atos Origin" и Влада на РМ - Сектор за имплементација на Охридскиот Рамковен договор

2007

Тренинг за Презентациски вештини за талентирани вработени

Презентациски вештини - Развој и реализација на тренинг за вработените од МТ - второ ниво на менаџери кои имаат потреба за подобрување на нивното знаење за успешно дизајнирање и реализација на нивните презентации. Тренингот беше фокусиран на практични вежби. Беа вклучени следниве теми:

 • Како да се подготвам за успешна презентација
 • Како да го контролирам стравот
 • Планирање на презентација
 • Подготовка на презентација
 • Ефикасно користење на алатките и техниките за презентација
 • Реализација на презентација

Македонски Телекомуникации

2006

Стратешка работилница за ИСМС во Македонска Банка

Стратешка работилница за запознавање на раководниот тим на банката со план за континуитет на работењето и безбедност на информации

Македонска Банка

2006

Обука за Методологија за дизајнирање на проекти за МЕСА (Македонска асоцијација за е-општество) -  UNDP поддршка за општинските центри на МЕСА

Цел - да се зајакне програмата за развој на проектните капацитети на Членовите на МЕСА, што е клучен фактор за обезбедување на долгорочната самоодржливост, функционирање и ефикасност во подобрувањето на информатичката технологија во земјата. Тренингот треба да обезбеди Членовите на МЕСА да ги оценуваат локалните и националните потреби за ИТ развој кои ќе бидат идентификувани од Асоцијацијата и локалните Фондации, да ги идентификуваат потенцијалните проекти и да развијат концепт за проект. Со овој тренинг  учесниците ќе се здобијат со знаење, вештина и алатки за развивање на проектни понуди.


УНДП / МЕСА - Информациони центри  во општините

2006

Тренинг за Теле - продажба

Развој и реализација на тренинг  за теле - продажба или продажба и маркетинг по телефон за Агентите од Контакт Центарот од Македонски Телекомуникации. Цели на тренингот - квалификации на агентите во Контакт Центарот за професионално остварување на нивните задачи во процесот на продажба преку телефон.

Македонски Телекомуникации, Контакт центарот

2005

BSI - 7799 тренинг

Организација и реализација на BSI БС 7799 основен тренинг и тренинг за оценувачи (auditors).

Учесници од ИКТ центри и државни служби

2005

Тренинг за основни вештини на  988 оператори во МТ

Eднодневен тренинг за јакнење на капацитетите  и подобрување на основните вештини во комуникација на операторите на службата за информации 988.

Македонски Телекомуникации

2004

Kако да се учествува во EC FP5/6/7

Градење на капацитети за активно учество во EC FP  преку:

 • креирање на проектен предлог врз база на официјалната проектна методологија на ЕУ, со специфични водилки за рамковните програми на ЕУ
 • креирање на ЕУ мрежа, основање на конзорциуми, партнерство
 • вовед во правилата за учество
 • критериумите за квалификација,
 • приклучување во меѓународни конзорциуми.,

ГТЗ /
Министерства на РМ / Универзитети

2003

ЦАФ Методологија

Тренинг на тимови за планирање на проекти во општините и подобрување на плановите за акција за давање на услуги и инфраструктуирани проекти. Тренинг за воведување на ЦАФ методологија за самооценка на квалитетот на работење.
Корисници:Општините Сарај и Свети Николе

ГТЗ/ Министерство за локална самоуправа / претставници на општини

2003

ППП за градоначалници

Низа на семенари и работилници за Јавно - приватно партнерство
Цел на проектот:

 • Креирање на свест за можноста за вклучување на ППП во стратешките планови на општините.
 • План за акција за воведување на ППП во општините
 • Дизајнирање на специфични ППП проекти за претпријатијата.

Главни теми: ППП концепт, модели на ППП, процедури за реализација на ППП, анализа на промените од користење на ППП моделот во Р. М, идентификација на интересите за ППП.
Учесници: 100 Градоначалници, Менаџери на Јавни претпријатија и општински инспектори.

ГТЗ/ ЗЕЛС

2002

Вештини за барање работа за менаџери

Тренингот беше организиран како работилница и беше развиен врз основа на претпоставката дека луѓето најдобро учат преку „правење“ со повратен ефект од нивните перформанси и интерактивни дијалози.

British American Tobacco

2003

Развој на тренинг модули за државни службеници - Управување со квалитет

Развој, организирање и одржување обука за менаџерите од средно ниво во Јавната Администрација. Целокупната програма беше поделена на логички модули со специфични теми за секој модул. Т&П го реализираше модулот за управување со квалитет. На модулот му претходеше анализа на потребите за обука на учесниците. Базирано на овие потреби, модулот беше развиен. Како резултат на намерата за широка распространетост на развиените модули, развојот беше направен на таков начин што овозможи повторување на модулите од страна на различни обучувачи во сесиите што следеа.
Обуката беше извршена за период од 6-9 месеци, модул по модул. Процесот заврши со оценување на учесниците преку оценка на проектите кои тие ги направија а кои беа поврзани со имплементација на ново научените методи и алатки во секојдневното работење.

DIFID   / Агенција на државни службеници

2003-2004

МT Обука за Договори за дефинирање на ниво на квалитет на услугите (SLA)

Обука на раководниот тим на МТ со цел подигање на свеста за потребата од користење на договори за дефинирање на ниво на квалитет на услугите кои ги нудат

Македонски Телекомуникации

2002

Работилница за имплементација на Национална Стратегија за реализација на ИТ проекти и управување со квалитет

Обука на државните службеници за употреба на Национална методологија за реализација на ИТ проекти и управување со квалитет. Методологијата е базирана на методологијата на PMI институтот. Главни теми на работилницата:  како да се користи Методологија, животен циклус на ИТ проект, организација на проектен тим, контролна книга на проект, управување со проектната временска рамка.
Учесници: раководители на ИТ департмани и ИТ професионалци.

Министерство за наука /
Раководители на ИТ центри и фирми

1996

Проектни обуки

Име на проект

Краток опис

Финансиер / Клиент

Реализација

КаСис - Имплементација на систем за управување со ИТ услуги според ИСО 20000:2005

Обука на проектниот тим на КаСис:

 • Вовед во ИСО 20000
 • Управување со ниво на услуга
 • Внатрешна ревизија за ИСО 20000

КаСис

2009

Cacttus Kosovo - Систем за управување со квалитет според ИСО 9001:2008 и систем за управување со безбедност на информации според ИСО 27001:2005

Обука на проектниот тим на Cacttus:

 • Вовед во ИСО 9001
 • Вовед во ИСО 27001
 • Вовед во интегриран Систем за управување - IMS
 • Моделирање на бизнис процеси
 • Управување со ризици
 • Формирање на IMS
 • Воведување на IMS
 • Обука на обучувачи за подигање на свет кај вработените
 • Тренинг за подигање на свест за сите вработени
 • Внатрешна ревизија на IMS

BAS Косово/ Кофинансиер Cacttus, Косово

2009

Употреба на проценка за влијание на регулативата (RIA)

Целта на задачата беше да се олесни процесот на употреба на пилот проекти, да се подготви Прирачник за RIA за државните службеници и да се изградат капацитети за  RIA во јавниот и деловниот сектор.
Резултати на обуката:

 • Работилница за RIA и улогата на деловниот сектор во процесот
 • Презентација на RIA и процесот за RIA во сите министерства индивидуално

ГОФРЕ /Влада на Р.М / Генерален секретаријат на Влада на Р. М

2008-2009

Воведување на ИСМС според ИСО 27001:2005 во Hi-Tech  (Фаза 2)

Тренинг на Hi-Tech проектниот тим:

 • Вовед во ИСО 27001
 • Оценка на ризик
 • Документација за Систем за управување со безбедност на информации - ISMS базиран на ИСО 27001
 • Внатрешна ревизија на ISMS

IFC / Hi-Teach

2007 - 2008

Ревизија и надградба на воведениот ИСМС и ИТСМ во АМЛ

Обука за подигање на свест и инструкции за користење на документиран Систем  за управување со безбедност на информации и Систем за управување со ИТ услуги

Управа за спречување на перење пари и финансирање тероризам

2008

Поддршка на Развојот  на професионални асоцијации

Консултантска поддршка за развој на професионални асоцијации. Реализација на обуки на следниве теми:

 • Развој на асоцијации
 • Стратешко планирање
 • Лобирање

ГТЗ ПСП,
Професионални асоцијации

2003 - 2005

Модификација на деловните процеси и воведување на ИСО 9001 во  ENC

Обука на проектниот тим на ENC за:

 • Вовед во ИСО 9001
 • Моделирање на бизнис процеси
 • Документирање на систем за управување со квалитет- QMS базиран на ИСО 9001
 • Внатрешна ревизија на QMS

Euro Netcom

2005

Модификација на деловните процеси и воведување на ИСО 9001 во  МБС

Обука на проектниот тим на MBS за:

 • Вовед во ИСО 9001
 • Моделирање на бизнис процеси
 • Документирање на систем за управување со квалитет- QMS базиран на ИСО 9001
 • Внатрешна ревизија на QMS

МБС

2004Copyright © Трајковски & Партнери Менаџмент Консалтинг | Политика за приватност